Asset Publisher Asset Publisher

Potok Sierakowicki - stan wody

Uzupełnienie artykułu z dnia 11.05.2018 r. na stronie internetowej

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami na temat zanieczyszczenia Potoku Sierakowickiego, przepływającego przez teren Ścieżki przyrodniczo-leśnej w Rachowicach, Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że od wielu lat czyni starania zmierzające do poprawy sytuacji.
O złym stanie wód w potoku, nieprzyjemnym zapachu i wyglądzie informowaliśmy urzędy mające związek z nadzorem nad szeroko pojętą ochroną środowiska.

Potok ten, mający swoje źródło w miejscowości Łany Wielkie, nie znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych. Pomimo tego wielokrotnie podejmowaliśmy jako Nadleśnictwo – próby wyegzekwowania działań przez instytucje kompetentne w tym zakresie. Informowaliśmy na piśmie
o tej sytuacji  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach, Urząd Miasta i Gminy w Sośnicowicach. Należy zaznaczyć, że stosownie do art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a także do art. 5 ust. 6 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Wskazane zatem jest, aby informacje o zanieczyszczeniu potoku kierowane były także bezpośrednio od zaniepokojonych obywateli do właściwego organu – w tym przypadku Burmistrza Sośnicowic.

Dnia 21 stycznia br. otrzymaliśmy do wiadomości pismo, kierowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach do Burmistrza Sośnicowic, w którym poinformował nas,
że w I kwartale 2020 roku zostanie przeprowadzona kontrola przestrzegania warunków ochrony środowiska w miejscowości Łany Wielkie. Pismo to jest odpowiedzią na nasz pisemny wniosek
o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zanieczyszczenia wód płynących przez teren ścieżki.