Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Monitoring terenu leśnego

Monitoring terenu leśnego

Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że teren leśny jest objęty monitoringiem.
 
Nadleśnictwo Rudziniec uprzejmie informuje, iż  teren siedziby Nadleśnictwa oraz tereny leśne Nadleśnictwa Rudziniec są monitorowane!
Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Rudziniec, ul. Leśna 7 44-160 Rudziniec,
 e-mail: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl. 
Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 30 dni , chyba że nagrania zostaną wykorzystane jako dowód w postepowaniu cywilnym lub karnym. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.