Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

Na terenie Nadleśnictwa utworzono 3 rezerwaty przyrody:

Rezerwat „Hubert” - położony w  gminie Wielowieś, leśnictwo Dąbrówka. Rezerwat został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1958 r. (M.P. z 1958 r. Nr 38, poz. 226). W dniu 25 kwietnia 2003 r. na drodze rozporządzenia nr 3/2003 Wojewody Śląskiego (Rozp. Woj. Śl. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 44 poz 1231) powierzchnia rezerwatu „Hubert” została powiększona i wynosi  obecnie 19,26 ha. Wokół rezerwatu utworzono otulinę o powierzchni 35,38 ha.

Rezerwat Hubert  utworzono ze względów naukowych i dydaktycznych w celu ochrony fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, zachowanego wśród obszarów lasów zniekształconych gospodarką człowieka. W związku z tym, głównym celem ochrony jest szata roślinna.

Rezerwat   „Płużnica” - położony w gminie Strzelce Opolskie, leśnictwo Płużnica, jego powierzchnia wynosi 3,17 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 30 kwietnia 1957 roku (M.P. z 1957 r. Nr 41, poz. 268). W 2018 roku zmieniono jego powierzchnię na 3,41 ha co wynika z obmiaru geometrycznego. Jest to rezerwat leśny fitocenotyczny. Celem ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym. Aktualnie objęty ochroną ścisłą.

Rezerwat „Las Dąbrowa” - położony częściowo na terenie Miasta i Gminy Gliwice, częściowo na terenie Miasta i Gminy Sośnicowice, leśnictwo Ostropa,  jego powierzchnia wynosi 76,63 ha. Utworzony został 25.07.2008r. Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 143 poz 2719). Celem ochrony jest zachowanie, ze względów ekologicznych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych biocenozy leśnej o charakterze zbliżonym do naturalnego. Obszar rezerwatu bogaty jest w starodrzew i tereny podmokłe, co daje złożoną strukturę środowiska przyrodniczego.

Wokół  rezerwatu utworzono otulinę o powierzchni 232,48 ha w tym powierzchnia leśna wynosi 40,89 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Uroczyste otwarcie wyremontowanej dostrzegalni pożarowej w Leśnictwie Łącza

Uroczyste otwarcie wyremontowanej dostrzegalni pożarowej w Leśnictwie Łącza

W niezwykłym miejscu – przy dostrzegalni przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza na terenie Nadleśnictwa Rudziniec, rozpoczęły się oficjalne obchody 30. rocznicy wielkiego pożaru, który w 1992 r. pochłonął niemal 10 tys. hektarów lasu, a także ludzkie życia.

W niezwykłym miejscu – przy dostrzegalni przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza na terenie Nadleśnictwa Rudziniec, rozpoczęły się oficjalne obchody 30. rocznicy wielkiego pożaru, który w 1992 r. pochłonął niemal 10 tys. hektarów lasu, a także ludzkie życia. 16 maja, w uroczystości otwarcia wieży po gruntownym remoncie, przeprowadzonym w I kwartale b.r., uczestniczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Pan Józef Kubica wraz z Dyrektorem Regionalnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Panem Damianem Sieberem. Obecni byli także liczni goście – przedstawiciele samorządów, straży pożarnej, służb mundurowych, nadleśniczowie sąsiednich nadleśnictw Rudy Raciborskie oraz Kędzierzyn, a także reprezentanci placówek oświatowych i lokalnych stowarzyszeń. Uczestnicy uroczystości, spoglądając z prawie 40 m wieży przeciwpożarowej, mieli możliwość ujrzeć wiosenne, zielone morze naszych lasów – owoc trzech dekad wytężonej pracy leśników nad przywróceniem życia na wyjałowionych zgliszczach po pożarze. Las rośnie! Życie powróciło!

Dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, Pana Wiesława Kucharskiego oraz dla wszystkich pracowników było to niezwykłe wydarzenie. Niektórym powróciły wspomnienia z dramatycznych dni sprzed 30 lat, innym uświadomiły trudy pracy na zdegradowanym ogniem terenie pożarzyska, ale dla wszystkich – z racji doniosłości wydarzenia i rangi gości – był to bardzo wyjątkowy dzień.

Dostrzegalna, nazywana potocznie wieżą przeciwpożarową, jest częścią systemu obserwacyjno-alarmowego i stanowi jeden z podstawowych elementów wykrywania pożarów w lasach. Wznosi się nad koronami drzew na wysokości prawie 40 m i pełni także funkcje wieży widokowej. Widać z niej owoce służby polskich Leśników – rozciągające się między Górą św. Anny, Czantorią, Blachownią i Radiostacją Gliwice – zielone obszary leśne.

Przebudowę wieży zrealizowano w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Umowa o dofinansowanie: POIŚ 02.01.00-00-0007/16