Polecamy Polecamy

Powrót

Szkody od zwierzyny - zgłaszanie

Szkody od zwierzyny - zgłaszanie

Procedura zgłaszania szkód od zwierzyny w płodach i uprawach rolnych na terenie OHZ LP "Gajdowe"

Rudziniec, dnia 31.03.2020 r.

Nadleśnictwo Rudziniec kierując się należytym biegiem spraw dotyczących szacowań szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych na terenie obwodów łowieckich nr 85 oraz 107, wchodzących w skład zarządzanego Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych „Gajdowe”, jak i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.04.2019 r. ws. szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz  art. 46 ust. 3. Ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie informuje, że zgłoszenia (wnioski) szkód od zwierzyny występujące na terenie w/w należy kierować bezpośrednio w formie:

a) papierowej na adres;

PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec

ul. Leśna 7

44-160 Rudziniec

lub

b) elektronicznej na adres e-mail;

rudziniec@katowice.lasy.gov.pl

 

Kierując się dokumentami prawa powszechnego w/w Nadleśnictwo Rudziniec przypomina, że wnioski składane przez poszkodowane osoby w swojej treści zawierać muszą w szczególności takie dane jak (art. 46 ust. 4 ustawy):

- imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,

- wskazanie miejsca wystąpienia szkody,

- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Braki formalne podczas zgłoszenia szkody o których mowa wyżej, mogą skutkować trudnościami (do momentu wyjaśnienia) z terminowym dokonaniem szacowań szkody łowieckiej – zdaniem Nadleśnictwa nie będąca w takim przypadku wynikiem winy Zarządcy obwodu łowieckiego. W skrajnych przypadkach braków formalnych i niemożliwości wyjaśnienia, będących winą zgłaszającego, może dojść do niewyszacowania szkody łowieckiej przez Zarządcę obwodu łowieckiego.

Dodatkowo zgodnie z regulacjami prawa powszechnego wniosek o szacowanie szkody łowieckiej składa się w odpowiednim terminie od stwierdzenia szkody w terenie oraz w czasie umożliwiającym dokonanie szacowania ewentualnych strat na uszkodzonej powierzchni.

W terminie do 7 dni szkoda zostanie oszacowana przez zespół składający się z: przedstawiciela zarządcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda oraz przedstawiciela właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody ośrodka doradztwa rolniczego.

Celem ułatwienia dokonywania zgłoszenia poniżej do pobrania druk.

Dodatkowo poniżej znajduje się ogólno dostępny film, dotyczący procedury szacowania szkód od zwierzyny na terenie gruntów rolnych, wykonany przez PGL Lasy Państwowe - „Szacowanie szkód łowieckich - film instruktażowy dla zespołów szacujących szkody łowieckie i nadleśnictw”.

Kliknij tutaj aby wyświetlić film.