Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Rudziniec

Nowy regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Rudziniec

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/21 z dn. 26.11.2021 r.

 

REGULAMIN

korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów

na terenie Nadleśnictwa Rudziniec

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa na podstawie Zarządzenia nr 37/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec z dnia 26.11.2021 r.

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm., zwana dalej ustawą o lasach.
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn.
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm., zwana dalej Prawem o ruchu drogowym.
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.
 5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. Zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie znaków.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków.
 7. Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi                        i motorowerami (zn.: ZI.771.44.2021) zwane dalej zarządzeniem nr 36/2021.

§ 2

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1.  Zarządca drogi — Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec;
 2.  użytkownik — osoba korzystająca z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego.
 3.  pojazd — samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu poruszający się po leśnych drogach udostępnionych.

§ 4

 1. Korzystanie z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi tub osób upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem1.
 2. Poprzez wjazd na teren dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.

§5

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec ustala następujące zasady korzystania z udostępnionych do ruchu publicznego dróg leśnych:

 1. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną oznakowane2:
 1. drogowskazem, przez który rozumie się zastosowanie oznakowania zgodnego z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków3 albo tablic kierunkowych, o których mowa w rozdziale 7.5. „Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe“3;
 2. tablicą informacyjną TL-2, zgodną ze wzorem przedstawionym w rozdziale 7.8. Księgi identyfikacji wizualnej PGL LP „Oznakowanie dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego”;
 3. znakiem D-52 (początek strefy ruchu) łącznie z B-33 (ograniczenie prędkości);
 4. znakiem D-53 (koniec strefy ruchu).
 1.  Na drogach leśnych obowiązuje zakaz:
 1.  zatrzymywania i postoju pojazdów — z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych i oznakowanych znakiem D-18 (miejsce postoju);
 2.  zaśmiecania terenu;
 3.  zjazdu z drogi na obszary leśne i drogi leśne nieudostępnione do ruchu publicznego;
 4.  wyprzedzania;
 5.  używania sygnałów dźwiękowych;
 6.  wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;
 7.  niszczenia mienia Zarządcy drogi.
 1. Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy osób wymienionych w § 29 ust. 3 ustawy o lasach, prowadzących czynności służbowe i gospodarcze (w tym czynności związane z obsługą techniczną pojazdu, np. obsługą maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace), pod warunkiem pozostawienia pojazdu w sposób nieograniczający możliwości poruszania się innym użytkownikom.

1Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 poz. 040).

2 Rozdział 6 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zmian.).

3Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 z dnia 19 października 2015 r. w części dotyczącej „Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe".

 

 1. W odniesieniu do dróg krzyżujących się kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.
 2. Wszystkich użytkowników dróg udostępnionych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawa o ruchu drogowym — „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).

§6

Podczas korzystania z udostępnionych dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia, w szczególności: zwężenia jedni, niebezpieczne zakręty, spadki terenu przekraczające dopuszczalne normy, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzyna leśna, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.

§7

Drogi leśne udostępnione mogą być czasowo wyłączane z ruchu publicznego. W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszego regulaminu, zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.

§8

 1. W wypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, w sposób utrudniający ruch albo w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu, może on zostać usunięty na zlecenie Zarządcy drogi.
 2. Zarządca drogi uprawniony będzie do wezwania straży gminnej lub policji w celu odholowania pojazdu użytkownika na parking strzeżony.
 3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy drogi).
 4. W wypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, lecz w sposób nieutrudniający ruchu innym pojazdom, może on zostać unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół.

§9

 1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone użytkownikowi szkody przez osoby trzecie.
 2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§10

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
 2. W wypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych lub miejsc postojowych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej lub miejsca postojowego do niezwłocznego poinformowania zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

§11

Bez zgody Zarządcy drogi wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne jest zabroniony.

§12

W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2021 r. na podstawie zarządzenia

nr 37 /21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec z dnia 26.11.2021 r.