Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Regulamin korzystania z miejsc postoju pojazdów Nadleśnictwa Rudziniec

Podczas korzystania z miejsc postoju pojazdów należy pamiętać o zasadach, które zostały prawnie ustalone w lasach. Postępowanie zgodnie z zasadami pozwoli na zachowanie tego terenu w nienaruszonym stanie. Dlatego zalecamy pamiętanie o przestrzeganiu następujących zasad:

Każda osoba korzystająca z obiektu turystycznego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
Miejsca postoju pojazdów są dostępne przez wszystkie dni roku.
Miejsca postoju pojazdów nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe lub na terenie obiektu, ponosi osoba korzystająca z obiektu.
Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie obiektu, należy zachować szczególna ostrożność. Wskazanym jest przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U 2017 poz. 1260 ze zm.).
W przypadku kolizji lub wypadku na terenie obiektu obowiązują zasady i przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U 2017 poz.1260 ze zm.).
Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
Osobom korzystającym z obiektu zabrania się:

Mycia i sprzątania nieawaryjnej naprawy pojazdu.
Zaśmiecania terenu.
Wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się terenie obiektu.
Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z obiektu innym użytkownikom.
Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych.
Prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec.
Puszczania luzem zwierząt domowych.
Rozstawiania namiotów.
Pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż 24 godziny.
Rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu

Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju, w sposób zgodny z przeznaczeniem.
Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności korzystającego z miejsca postoju pojazdów, lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa tel. 323008150 lub e-mailowo: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl