Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Regulamin zarządcy gruntu obozowiska

1.         Obozowisko znajduje na terenie leśnym zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Rudziniec z siedzibą w Rudzińcu (44-160), ul. Leśna 7. Zlokalizowane jest w gminie Rudziniec, powiat gliwicki, pod adresem leśnym 02-25-1-10-674j (674j Leśnictwo Łącza).

 

2.         Obozowisko jest terenem przeznaczonym do organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Korzystanie z Obozowiska w celu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży może odbywać wyłącznie na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Nadleśnictwem Rudziniec.

 

3.         Nadleśnictwo Rudziniec nie jest organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży w rozumieniu przepisów prawa. Organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży jest Dzierżawca, który wykonuje ten obowiązek w związku z prowadzoną przez siebie działalnością (dalej „Organizator”).  

 

4.         Teren obozowiska nie posiada przygotowanych przez Nadleśnictwo Rudziniec specjalnych przystosowań i udogodnienie celem organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Wszelkie obowiązki w tym zakresie, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa, spoczywają na Organizatorze. Wszystkie czynności jakie Organizator chce wykonać w celu przystosowania terenu do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży muszą być ujęte w umowie dzierżawy, o której mowa w punkcie 2 niniejszego regulaminu.

 

5.         Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu wypoczynkowego oraz osób przebywających na terenie obozowiska odpowiada Organizator.

 

6.         Nadleśnictwo Rudziniec nie odpowiada za mienie należące do Organizatora, uczestników wypoczynku oraz osób przebywających na terenie obozowiska.

 

7.         Każda osoba proszona jest  do natychmiastowego poinformowania Nadleśnictwa Rudziniec o jakichkolwiek zdarzeniach mogących stanowić niebezpieczeństwo dla organizowanego wypoczynku, w szczególności w zakresie:

·         drzew znajdujących się na terenie obozowiska oraz bezpośrednio przyległym;

·         posługiwania się ogniem w lesie, za wyjątkiem określonym w punkcie 10 niniejszego regulaminu;

·         dzikich zwierząt.

 

8.         Organizator zobowiązany jest do zobligowania wszystkich uczestników wypoczynku do niezwłocznego informowania go o zdarzeniach, o których mowa w punkcie 7.

 

9.         Wjazd na teren obozowiska dozwolony jest tylko pojazdami posiadającymi zezwolenie Nadleśnictwa Rudziniec. Parkowanie samochodów dopuszczone jest tylko w miejscach
 wyznaczonym przez Nadleśnictwo Rudziniec.

 

10.     Rozpalanie ogniska na terenie obozowiska dozwolone jest tylko w miejscu wyznaczonym
i wymaga każdorazowo zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec.

 

11.     Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu, obowiązki oraz zakazy reguluje odrębny regulamin – Regulamin organizatora obozowiska.

 

12.     W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z Nadleśnictwem Rudziniec.

 

13.     Korzystając z terenów leśnych należy bezwzględnie przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r., szczególnie art. 26, 27, 28, 29, 30 dotyczące zasad udostępniania lasu.

 

 

Wykaz telefonów alarmowych:

Telefon ratunkowy                        112

Pogotowie Ratunkowe                                999

Straż Pożarna                                   998

Policja                                                  997

Nadleśnictwo Rudziniec                              32 300 81 50

Straż Leśna Nadleśnictwa Rudziniec       32 300 81 56, kom. 504 255 210

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD) Nadleśnictwa Rudziniec                32 300 81 60

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach      32 332 66 39, kom. 510 138 137