Asset Publisher Asset Publisher

Zgłoszenia szkód w uprawach rolnych + film instruktażowy

Procedura zgłaszania szkód od zwierzyny w płodach i uprawach rolnych na terenie OHZ LP "Gajdowe"

Rudziniec, dnia 31.03.2020 r.

Nadleśnictwo Rudziniec kierując się należytym biegiem spraw dotyczących szacowań szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych na terenie obwodów łowieckich nr 85 oraz 107, wchodzących w skład zarządzanego Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych „Gajdowe”, jak i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.04.2019 r. ws. szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz  art. 46 ust. 3. Ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie informuje, że zgłoszenia (wnioski) szkód od zwierzyny występujące na terenie w/w należy kierować bezpośrednio w formie:

a) papierowej na adres;

PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec

ul. Leśna 7

44-160 Rudziniec

lub

b) elektronicznej na adres e-mail;

rudziniec@katowice.lasy.gov.pl

 

Kierując się dokumentami prawa powszechnego w/w Nadleśnictwo Rudziniec przypomina, że wnioski składane przez poszkodowane osoby w swojej treści zawierać muszą w szczególności takie dane jak (art. 46 ust. 4 ustawy):

- imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,

- wskazanie miejsca wystąpienia szkody,

- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Braki formalne podczas zgłoszenia szkody o których mowa wyżej, mogą skutkować trudnościami (do momentu wyjaśnienia) z terminowym dokonaniem szacowań szkody łowieckiej – zdaniem Nadleśnictwa nie będąca w takim przypadku wynikiem winy Zarządcy obwodu łowieckiego. W skrajnych przypadkach braków formalnych i niemożliwości wyjaśnienia, będących winą zgłaszającego, może dojść do niewyszacowania szkody łowieckiej przez Zarządcę obwodu łowieckiego.

Dodatkowo zgodnie z regulacjami prawa powszechnego wniosek o szacowanie szkody łowieckiej składa się w odpowiednim terminie od stwierdzenia szkody w terenie oraz w czasie umożliwiającym dokonanie szacowania ewentualnych strat na uszkodzonej powierzchni.

W terminie do 7 dni szkoda zostanie oszacowana przez zespół składający się z: przedstawiciela zarządcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda oraz przedstawiciela właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody ośrodka doradztwa rolniczego.

Celem ułatwienia dokonywania zgłoszenia poniżej do pobrania druk.

Dodatkowo poniżej znajduje się ogólno dostępny film, dotyczący procedury szacowania szkód od zwierzyny na terenie gruntów rolnych, wykonany przez PGL Lasy Państwowe - „Szacowanie szkód łowieckich - film instruktażowy dla zespołów szacujących szkody łowieckie i nadleśnictw”.

Kliknij tutaj aby wyświetlić film.

 


Zasady bioasekuracji + informacje PIW

Podstawowe informacje o chorobie oraz bioasekuracja i profilaktyka

Nadleśnictwo Rudziniec przekazuje poniżej ulotkę dotyczącą zasad bioasekuracji dotyczącą zagrożenia ASF przekazaną przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Poniżej do pobrania i materiał dotyczący zagrożenia ASF opracowany przez PIW w Gliwicach. Podstawowe informacje ASF, sposób postępowania w przypadku odnalezienia padłego dzika, zasady bioasekuracji podczas wykonywania polowań oraz inne niezbędne wiadomości w przedmiotowym temacie.

 


Film instruktażowy LP - bioasekuracja ASF

Film instruktażowy dla myśliwych oraz leśników wykonany przez Ośrodek Rozwojowo - Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Nadleśnictwo Rudziniec z uwagi na występującą w kraju chorobę ASF wśród populacji dzików oraz zagrożenie rozprzestrzenienia jej na nowe obszary zamieszcza poniżej do obejżenia film instruktażowy opracowany przez Lasy Państwowe, dotyczący podstawowych zasad bioasekuracji podczas wykonywania polowania.

Zachęcamy do obejżenia!

W celu uruchomienia filmu kliknij w obrazek wyżej lub Kliknij tutaj. 


OHZ LP "Gajdowe"

Logowanie do systemu elektronicznych wpisów

Linki do elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym na terenie OHZ LP "Gajdowe".

a) wersja dla stron internetowych (należy kliknąć):

http://www.epi24.pl/ohzgajdowe/

b) link do wersji mobilnej (dla tel. kom. z dostępem do Internetu, np. smartfon):

www.epi24.pl/ohzgajdowe/mobile

 


Gospodarka łowiecka

Na terenie zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Rudziniec występuje 17 obwodów łowieckich z których 15 jest dzierżawionych, natomiast 2 obwody są wyłączone z wydzierżawienia i wchodzą w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny Gajdowe, będącego w zarządzie Nadleśnictwa Rudziniec (obw. nr 85 na terenie województwa opolskiego oraz 107 na terenie województwa śląskiego).

Nazwa koła

Nr. obw.

Województwo

"Knieja 3" Gliwice

103

śląskie

„Żbik" Zabrze

132

śląskie

"Brzezina" Opole

92

opolskie

"Jeleń" Zabrze

114

śląskie

"Ryś" Zabrze

105

śląskie

"Azoty" Kędzierzyn-Koźle

125

opolskie

"Szarak" Kielcza

89

opolskie

OHZ

85

opolskie

"Cietrzew" Toszek"

106

śląskie

"Cis" Gliwice

133

śląskie

OHZ

107

śląskie

"Bór" Katowice

104

śląskie

"Bór" Katowice

84

opolskie

"Daniel" Gliwice

115

śląskie

"Darz Bór" Gliwice

123

śląskie

"Łoś" Gliwice

124

śląskie

„Dzik" Gliwice

122

śląskie

 

Afrykański pomór świń

Materiały informacyjne na temat afrykańskiego pomoru świń

 

Afrykański pomór świń u dzików

Przed dwoma tygodniami potwierdzone zostało wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie. Tym samym wirus ASF (ASFV) znalazł się na obszarze Unii Europejskiej (UE). Biorąc pod uwagę fakt, że regulacje prawne UE zakładają, że w przypadku wystąpienia ASF na terenie jakiegokolwiek kraju wspólnoty, zamyka się obrót trzodą chlewna oraz mięsem nie w całym kraju, jak to miało miejsce w przeszłości, a jedynie w okręgach zapowietrzonym i zagrożonym, oraz mając na uwadze fakt, że ASFV może krążyć w populacji litewskich dzików, zagrożenie wprowadzenia ASFV na terytorium innych, szczególnie sąsiadujących z Litwą krajów UE, jest bardzo wysokie.

Fakt, występowania ASFV w populacji dzików stwarza potrzebę włączenia myśliwych oraz leśników w program szkolenia, którego celem jest uświadomienie roli myśliwych i leśniczych w ochronie Polski przed rozprzestrzenieniem się ASF w populacji dzików bytujących w naszych lasach, a tym samym ochronę krajowych stad świń przed wirusem ASF, który w pierwszej kolejności może znaleźć się wśród dzików.

Poniżej zostały przedstawione najczęściej zadawane pytania dotyczące ASF u dzików wraz z odpowiedziami.

 

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików. W krajach afrykańskich - na południe od Sahary, w których choroba ta pojawiła się około 100 lat temu i występuje sporadycznie do dzisiaj, podobnie jak na półwyspie iberyjskim, gdzie ASF został zwalczony w 1999 r., wirus ASF może być przenoszony również przez kleszcze - gatunek, który w naszej strefie klimatycznej nie odgrywa istotnej roli.

 

Jaki jest przebieg i objawy kliniczne ASF u dzików?

U dzików europejskich infekcja prowadzi do bardzo ciężkich, ale nieswoistych objawów ogólnych, jak gorączka, osowienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się i problemy w oddychaniu. Wystąpić mogą również krwawienia (z nosa, krwawa biegunka, krwawienia skóry). Chore zwierzęta wykazują między innymi ograniczony odruch ucieczki lub inne objawy, jak niechęć do poruszania się i utrata orientacji. Choroba dotyczy wszystkich grup wiekowych i obu płci dzików w równym stopniu i w większości przypadków prowadzi do padnięć zwierząt w okresie 7 - 10 dni po zakażeniu.

Po przekrojeniu zwłok dzika należy zwrócić uwagę na: przekrwione i powiększone węzły chłonne, powiększoną śledzionę i wybroczyny w narządach wewnętrznych, w skórze lub pod skórą. Płuca i drogi oddechowe są często wypełnione pianą.

Brak wymienionych zmian nie wyklucza, że przyczyną nagłego padnięcia dzika, a częściej większej liczby dzików, może być ASF. Z tego powodu zauważenie zwiększonych padnięć dzików powinno stanowić sygnał do podejrzenia ASF. Sekcja dzików powinna być wykonana wyłącznie przez lekarza weterynarii.

 

Jak choroba jest przenoszona?

Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanieczyszczone przedmioty. W niekorzystnych okolicznościach, do wprowadzenia wirusa na teren naszego kraju, może wystarczyć porzucona kanapka z wędliną sporządzona z mięsa chorego dzika lub świni. Szczególnie niebezpieczna w aspekcie przenoszenia zarazy jest krew dzików. Najmniejsza ilość krwi wystarczy do zakażenia wrażliwych dzików lub świń.

 

Na co należy zwrócić uwagę?

Wskazane jest zdawanie sobie sprawy z faktu, że aktualnie dziki mogą być ważnym wektorem we wprowadzeniu wirusa ASF do Polski i jego szerzeniu się w populacji dzików, a później świń.

Prosi się zatem myśliwych i leśników o zwrócenie uwagi na zwiększone padnięcia w lesie dzików i poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii (PLW), bezpośrednio, lub za pośrednictwem organów administracji lokalnej. Należy także pobrać próbki do badań laboratoryjnych, które zostaną przesłane do laboratorium przez PLW. Optymalne są próbki krwi i śledziony, ewentualnie węzły chłonne, migdałki, płuca, a w ostateczności, jeśli brak jest wymienionych narządów w tuszy dzika, kość długa lub mostek. Do badań mogą być przesłane nawet tkanki z postępującym procesem gnilnym.

Szczególnie ostrożnym należy być z przedmiotami zanieczyszczonymi krwią lub, które miały z nią kontakt. Do tych przedmiotów należą sprzęt łowiecki, buty, ubiór, szmaty, naczynia, noże.

Prosi się myśliwych o przestrzeganie zasad higieny po polowaniach (nie pozostawianie patrochów w lesie po zakończeniu polowania; dezynfekcję sprzętu łowieckiego).

Myśliwi powinni unikać wchodzenia do chlewni min. Przez 48 godz. od zakończenia polowania.

Litwa jest atrakcyjnym krajem dla turystów i myśliwych. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że trofea i inne produkty z dzików mogą stanowić źródło wirusa i stwarzać ryzyko przeniesienia wirusa ASF i dalszego szerzenia się choroby. To samo dotyczy ubioru i innych przedmiotów.

 

Jak choroba jest zwalczana?

Niestety nie ma szczepionki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń, dlatego w zwalczaniu ASF wśród dzików najważniejsze jest zachowanie środków ostrożności i regulacja ich populacji.