OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz. UE L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej „RODO” informuję, co następuje:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH;
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec z siedzibą w Rudzińcu przy ul. Leśnej 7, 44-160 Rudziniec REGON 272536528, tel.32 300 81 50, e-mail: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej „nadleśnictwem”.

II.INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
W nadleśnictwie został wyznaczony Inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@drmendyk.pl lub pisemnie (adres siedziby nadleśnictwa).

III. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH;
Przetwarzanie Pani/Pana dany osobowych odbywa się w celu/celach;
a/. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b/.wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
c/. realizacji zawartych umów.
IV. PODSTAWY PRAWNE;
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są;
a/. art.6 ust.1 lit.b. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b/.art.6 ust.1 lit.c. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, c/.art.6 ust.1 lit.f. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
V.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH; Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. VI.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez nadleśnictwo. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach; 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych, 3.zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 4.archiwizacyjnych. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywanie także w celach rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres w którym nadleśnictwo zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne. Tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej dotyczącej okresów przechowywania dokumentów, obowiązującej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
VII.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH;
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY;
1.Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2.Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.
IX.PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO;
W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
X.INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH;
1.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem;
1).ustawowym lub
2).umownym lub
3).warunkiem zawarcia umowy
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2.W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nadleśnictwo nie będzie mogło zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3.W przypadku gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nadleśnictwo nie będzie mogło wykonać takiej umowy.
4.W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nadleśnictwo nie będzie mogło zawrzeć takiej umowy.
XI.INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, PROFILOWANIU;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
XII.INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
XIII. POZYSKIWANIE DANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ
W niektórych przypadkach Pani/Pana dane możemy pozyskiwać z innych źródeł, niż bezpośrednio od Pani/Pana;
a/. w ramach organizacji stażu leśnego dane są pozyskiwane z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która deleguje osoby na staże do nadleśnictwa;
b/. w przypadku postępowania windykacyjnego dane możemy pozyskać od komornika;
c/. w ramach organizacji praktyk studenckich czy uczniowskich, dane pozyskujemy z uczelni lub szkoły, która deleguje na praktyki;
d/. w ramach organizacji zajęć edukacyjnych możemy pozyskiwać dane od szkoły lub instytucji zgłaszającej uczestnictwo w zajęciach i/lub konkursach;
e/. w ramach realizacji zadań związanych z łowiectwem dane możemy pozyskać od koła łowieckiego, którego członkiem jest osoba;
f/. w ramach prawa pierwokupu, przysługującemu na mocy art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, dane pozyskujemy od notariuszy, u których zawierana jest umowa przedwstępna kupna-sprzedaży gruntu.