Regulamin zachowania się na ścieżkach przyrodniczo-leśnych

Podczas wędrówki po ścieżce należy pamiętać o zasadach, które zostały prawnie ustalone w lasach. Postępowanie zgodnie z zasadami pozwoli na zachowanie tego terenu w nienaruszonym stanie. Dlatego prosimy, żeby na terenie ścieżki:

Nie śmiecić.
Nie hałasować.
Nie wjeżdżać pojazdami mechanicznymi.
Nie zrywać roślin, nie niszczyć lub uszkadzać drzew i krzewów.
Nie zabijać i nie płoszyć zwierząt.
Nie niszczyć urządzeń turystycznych, znaków lub tablic.
Poruszać się w sposób rozważny i tylko wyznaczonymi ścieżkami.
Nie używać ognia, zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pożarowe.
Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa tel. 323008150 lub e-mailowo: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl

 

Informacja o zagrożeniach:

 

Las to teren ogólnie dostępny. Las, to żywe organizmy, różnorodnie ukształtowany teren, zmienne warunki atmosferyczne. Wszystkie te elementy czynią z lasu dynamiczny obiekt, z nieustannie zachodzącymi i zmieniającymi się różnorodnymi procesami wpływającymi na bezpieczeństwo uczestników edukacji. Sami uczestnicy, stanowiący różnorodne grupy, mają również wpływ na bezpieczny pobyt w lesie. Obszar ścieżki przyrodniczo-leśnej, jak i terenów do niej przyległych (las) mogą w określonych sytuacjach stanowić źródło różnorodnych zagrożeń, do których możemy zaliczyć:

Zmienne, niekorzystne warunki atmosferyczne (burze, silne wiatry, wysokie
i niskie temperatury)
Kontakt z różnorodnymi czynnikami biologicznymi (rośliny, pyłki kwiatowe, kolce
i ciernie, gleba, wirusy, grzyby, owady, kleszcze, gryzonie i inne)
Nierówności terenu, gałęzie, konary, pniaki, korzenie, drzewa leżące.
Utrata orientacji w terenie (emocjonalnie trudna sytuacja-stres)
Inne

 

Bezpieczeństwo w lesie

 

W przypadku grup zorganizowanych przyjeżdżających na zajęcia edukacyjne lub wycieczkę z leśnikiem, musi być wyznaczona osoba odpowiedzialna, za grupę.

 

Obowiązki kierownika-opiekuna grupy:

Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki przez cały czas jej trwania.
Zapoznanie uczestników wycieczki z niniejszymi zasadami, informacjami na temat zagrożeń oraz zasadami bezpiecznego przebywania w lesie
Nadzorowanie przestrzegania obowiązujących zasad.
Dbanie o ład i porządek w miejscach przebywania grupy.
Współdziałanie z pracownikiem Nadleśnictwa Rudziniec w zakresie realizacji programu wycieczki.
Okresowe sprawdzanie stanu liczbowego grupy, szczególnie na zakończenie wycieczki.
Po uzgodnieniu terminu wycieczki z Nadleśnictwem Rudziniec, kierownik-opiekun ma obowiązek poinformowania uczestników wycieczki o konieczności posiadania stosownego ubioru (a szczególnie butów), odpowiedniego do miejsca i czasu trwania wycieczki oraz panujących warunków atmosferycznych.
Za zapewnienie opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce odpowiada kierownik-opiekunowie. Osoby te odpowiedzialne są za warunki zapewniające bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz za sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa. zasada ta dotyczy również  innych osób wspomagających  organizatora wycieczki.
W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać lub przerwać.
Kierownik wycieczki zapewnia apteczkę pierwszej pomocy.

 

Pobyt w lesie uczynimy bezpieczniejszym poprzez:

 

Zwracanie uwagi na zagrożenia w czasie zajęć.
Informowanie uczestników, jak powinni się zachowywać.
Posiadanie przez uczestników odzieży stosownej do miejsca pobytu.
Stosowanie przez uczestników środków odstraszających komary, kleszcze, meszki itp.
Poddawanie się szczepieniom ochronnym, badaniom kontrolnym, posiadanie i korzystanie ze środków odczulających.
Zachowanie ostrożności wobec nietypowo zachowujących się zwierząt.
Zwrócenie uwagi, by gałęzie naginane w celu przejścia nie uderzały w twarze osób idących z tyłu.
Odpowiednią ilość opiekunów prowadzących wycieczki.
Zdecydowane karcenie żartów zagrażających bezpieczeństwu.
Inne

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych

 

Kierownik- opiekun wycieczki zobowiązany jest do wypełnienia i przekazania Nadleśnictwu Rudziniec Formularza zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych (Załącznik nr 4 do zarządzenia), który określa ilość uczestników korzystających z zajęć, imię i nazwisko, opiekuna/opiekunów, oświadczenie o zapoznaniu grupy z zasadami bezpiecznego przebywania na terenie ścieżki przyrodniczo- leśnej.