Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin korzystania ze szlaków konnych na terenie Nadleśnictwa Rudziniec

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Szlak konny Nadleśnictwa Rudziniec przeznaczony jest wyłącznie do turystycznego i rekreacyjnego użytkowania koni wierzchowych.

2. Przed skorzystaniem ze szlaku konnego każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

3. Organizatorem turystyki konnej na terenie Nadleśnictwa Rudziniec nie jest nadleśnictwo, lecz są nimi ośrodki jeździeckie, stadniny, gospodarstwa agroturystyczne posiadające konie na cele rekreacyjne. Za ewentualne wypadki na szlakach konnych odpowiada organizator turystyki oraz indywidualny użytkownik szlaku konnego.

4. Szlak konny ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność.

5. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci użytkują szlak na odpowiedzialność opiekuna.

6. Wskazane jest poruszanie się konno środkiem szlaku.

7. Podczas wymijania i/lub omijania innych użytkowników szlaku obowiązuje ruch prawostronny.

8. Zbaczanie ze szlaków konnych jest dopuszczone jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).

9. Poruszanie się po szlaku konnym jest dozwolone od świtu do zmroku.

10. Liczba koni wjeżdżających w tym samym momencie na dany odcinek szlaku konnego nie powinna być większa niż 10 (zastęp).

11. Na szlaku konnym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny bez wiedzy zarządcy terenu (Nadleśnictwa Rudziniec), a także organizatora turystyki, np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią. O ich istnieniu prosimy poinformować zarządcę terenu – Nadleśnictwo Rudziniec pod numerem telefonu 32 300 81 50 lub e-mailem: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl

12. Zabronione jest przywiązywanie koni do urządzeń nieprzeznaczonych dla koni.

13. Jazda po szlakach konnych, gdzie istnieje prawdopodobieństwo napotkania pojazdów kołowych, dozwolona jest jedynie pod warunkiem przestrzegania przepisów o ruchu drogowym,

14. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób.

15. Osoby korzystające ze szlaku zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

16. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Nadleśnictwo Rudziniec lub Straż Pożarną.

17. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk przy szlaku konnym jest zabronione.

18. Na organizowanie imprez o charakterze masowym należy uzyskać zgodę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec.

19. Nadleśnictwo Rudziniec nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania ze szlaków konnych.

20. Rozpoczęcie korzystania ze szlaku konnego uważa się za akceptację niniejszego regulaminu w całości przez użytkownika.

 

Życzymy miłego wypoczynku!

 

Alarmowe numery telefonów:

Jednolity nr alarmowy - 112

Policja - 997

Straż Pożarna - 998

Pogotowie ratunkowe - 999

Nadleśnictwo Rudziniec - 32 300 81 50